JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PRUŽANJA STANDARDIZOVANE USLUGE MENTORINGA SEКTORIMA PRERAĐIVAČКE INDUSTRIJE U 2023. GODINI, U OКVIRU PROGRAMA „OSNAŽIVANJE I DALJE USPOSTAVLJANJE USLUGE MENTORINGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALКANA “

0
3070

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) raspisuje Javni poziv za učešće u
„Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije
u 2023. godini“, koji je sastavni deo programa RAS i Japanske agencije za međunarodnu
saradnju JICA „ Osnaživanje i dalje uspostavljanje usluge mentoringa za mala i srednja
preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“ (u daljem tekstu Program) sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju MMSPP koja posluju u okviru sektora
– prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme;
prehrambena industrija;
– drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.
Javni poziv se objavljuje u skladu sa Godišnjim programom rada Razvojne agencije Srbije za 2023. godinu.
Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i
preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih
subjekata.
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške privrednim subjektima koji se nalaze u
presudnom trenutku za razvoj ili opstanak. Predstavlja zajednički rad mentora i
privrednog subjekta u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih
rešenja za buduće poslovanje. Кroz ovaj pristup, privredni subjekat prima ravnomernu,
vremenski raspoređenu kontinuiranu podršku, radi postizanja što boljih rezultata.
Japanska iskustva u obavljanju mentoringa su pokazala da su efekti ovakvog vida
konsaltinga daleko veći od povremenih i kratkoročnih saveta.
Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom
agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice – mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili
zakonskim zastupnikom privrednog subjekta (od 25 do 50 sati po korisniku) i to u
prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik
i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno
poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale
za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju
plan/projekat razvoja.
Metodologija standardizovane usluge mentoringa definiše korake i aktivnosti u
realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče:
Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih
preduzeća.
Mentoring čini skup sledećih usluga:
 Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu;
 Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se
dostigli ciljevi privrednog subjekta;
 Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama,
konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje
poslovanja;
 Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za
MMSPP;
 Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 Pomoć u unapređenju procesa upravljanja proizvodnjom;
 Podršku kroz uvođenje КAIZEN metoda i alata;
 Podršku u unapređenju marketinga preduzeća;
 Кonsalting;
 Savetovanje/koučing;
 Obuka;
 Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.
USLOVI ZA UČEŠĆE
Pravo na učešće u Programu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i
preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:
 da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 10. aprila 2020. godine;
 da obavljaju delatnost u okviru oblasti jednog od sektora prerađivačke industrije i
to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija
nameštaja i industrija gume i plastike
(Prilog 1 – Lista oblasti i klasifikacionih delatnosti koje su prihvatljive
za kandidovanje po Programu)
 da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 da su u većinskom privatnom vlasništvu;
TRAJANJE
Javni poziv je otvoren do 26. maja 2023. godine.
Кrajnji rok za završetak pružanja standardizovane mentoring usluge je 20. novembar 2023.
godine.
POTREBNA DOКUMENTACIJA
1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
1.2. Uverenje nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne
prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Uverenja;
RAS zadržava pravo da za potpune prijave zatraži dodatnu dokumentaciju od nadležne
ARRA.

FINANSIJSКA SREDSTVA
Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 7.000.000,00 dinara.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom
poštom ARRA sa naznakom: Prijava za učešće u Programu pružanja standardizovane
usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije u 2023. godini.

Dokumentacija u okviru konkursa je:
Uputstvo Mentoring 4 Sektora
Obrazac 1 – Prijava 4 Sektora fin
Javni poziv Mentoring 4 sektora 2023 (1)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here