Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u gradu Novom Pazaru u 2023. godini

0
7609

U skladu sa ugovorom o saradnji zaključenim između Grada Novog Pazara, Fondacije Ana i Vlade Divac i uz podršku Projekta „Velika mala privreda”, Implementacioni partner Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA”, raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA IZ LOKALNOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE U GRADU NOVOM PAZARU U 2023. GODINI

Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom i preradom hrane. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 6.000.000,00 dinara. Ovim konkursom se posebno pozivaju žene i mladi koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava da se prijave i koriste podsticajna sredstva za razvoj svoje proizvodnje.

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

Fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstvasa aktivnim statusom, starosti od 18 do 60 godina:
– koja imaju prebivalište minimalno 3 godine na teritoriji lokalne samouprave;

– koja u Registru poljoprivrednika imaju upisano minimalno 10 ari u izvodu iz biljne proizvodnje;

– koja imaju upisano u registar minimalno umatičenih 10 grla ovaca ili 5 grla koza ili 2 grla goveda ili 2 grla svinja autohtonih rasa ili 5 registrovanih i obeleženih košnica ili 20 grla živine.

Podnosioci prijave na Konkurs mogu da ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku budžetske godine i ne mogu se prijaviti ponovo za podršku do isplate svih prethodno dobijenih sredstava po ovom Konkursu.

Fizičko lice koji ostvari pravo po ovom osnovu potpisuje ugovor sa Implementacionim partneromRegionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA sa jasno definisanim pravima i obavezama. Maksimalan iznos sredstava za nabavku opreme, mašina ili grla je 300.000,00 dinara dok je minimalan 60.000,00 dinara po poljoprivrednom proizvođaču,.

Lokalna samouprava subvencioniše nabavku sa 10% nepovratnih sredstava, odnosno maksimalno 30.000,00 dinara, ukoliko korisnik sredstava vrati pozajmicu do kraja druge godine korišćenja sredstava.

Ukoliko je korisniku potrebna oprema ili mašina čija je cena veća od maksimalno dozvoljenog iznosa naznačenog u konkursu, u tom slučaju korisnik ima pravo da aplicira za opremu ili mašinu čiji je iznos sa ili bez PDV-a veći, sa tim da razliku u ceni opreme plaća samostalno, a podsticajna sredstva koristi kako bi lakše realizovao investiciju.

Takođe, korisnik može da aplicira i za nabavku polovne opreme ne starije od 5 godina uz dostavljen dokaz o poreklu opreme; predračun pru konkurisanju i račun ili kupoprodajni ugovor od fizičkog lica za istu nakon odobrenih sredstava. Odnos učešća Fonda za nabavku polovne opreme i mašina biće isti kao i za nabavku novih.

PREDMET PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Podsticajna sredstva namenjena su za nabavku:

 • Nove ili polovne opreme i mehanizacije potrebne za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda;
 • Nabavka kvalitetnih priplodnih i umatičenih grla krupne, sitne stoke i živine;
 • Nabavka košnica, pčelinjih društava i mašina i opreme za pčelarstvo;
 • Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze, kao i povrtarskih kultura.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnici podsticajnih sredstava su u obavezi da pri potpisivanju ugovora, kao sredstvo obezbeđenja, deponuju ličnu menicu u iznosu pozjamljenih sredstava.

Takođe, korisnici mere preuzimaju obavezu da u naredne tri godine od potpisivanja ugovora sa Implementacionim partnerom vrate svoj deo učešća i to:

Fizička lica vraćaju:

 • U prvoj godini potpisivanja ugovora odobren grejs period
 • U drugoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odn. u tri jednaka dela u toku godine, početkom kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar.
 • U trećoj godini 50% ukupne vrednosti podsticajnih sredstava. Uplata se vrši kvartalno, odn. u tri jednaka dela u toku godine, početkom kvartala, i to: prvi kvartal januar-mart, drugi kvartal april-jun, treći kvartal jul-septembar.
 • Grad Novi Pazar, kao što je navedeno u prethodnom tekstu, preko ovog Fonda subvencionišeprevremenu otplatu pozajmice sa 10% bespovratnih sredstava, odnosno maksimalno 30.000,00 dinara, minimalno 6.000,00 dinara po poljoprivrednom proizvođaču, ukoliko korisnik sredstava vrati pozajmicu do kraja druge godine korišćenja sredstava.

U slučaju vremenskih nepogoda ili vanrednog stanja (poput epidemije), Upravni odbor Fonda može da donese odluku o produžetku roka vraćanja učešća korisnika. Tačan rok produžetka otplate će biti utvrđen u zavisnosti od posledica nastalih usled više sile.

Rok za prijavu na konkurs je od 06. februara do 24. februara 2023. godine. Prijave koje pristignu nakon utvrđenog roka neće biti prihvaćene.

OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU DOSTAVLjAJU FIZIČKA LICA:

 • Obrazac prijave na konkurs (Obrazac br.1)
 • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (Obrazac br.2)
 • Očitana kopija lične karte podnosioca prijave
 • Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2023. godinu
 • Izvod iz biljne proizvodnje iz Uprave za trezor (za uzgajivače bobičastog voća)
 • Potvrda o broju umatičenih grla (za stočare)
 • Potvrda iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlena lica ili potvrda o radnom odnosu za zaposlena lica
 • Predračun potrebne mehanizacije, opreme ili grla sa detaljnim opisom – specifikacijom

DODATNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA FIZIČKA LICA:

 • Ukoliko lice – podnosilac prijave ima obrazovanje u oblasti poljoprivrede, dostavlja diplomu o stečenom obrazovanju u oblasti poljoprivrede
  Ukoliko lice – podnosilac prijave ima osiguranje zasada/grla, dostavlja potvrdu o osiguranju
 • Podnosilac konkursne prijave potrebnu dokumentaciju može dostaviti u kopiji, pri čemu Komisija zadržava pravo da zatraži na uvid original ili dostavljanje kopije overene od strane nadležnog organa.

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA:

Dostavljene prijave će biti administrativno i komisijski proverene od strane Implementacionog partnera u smislu kompletnosti i administrativne usaglašenosti.

Zajednička komisija razmatra prijave na konkurs, utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na podsticaje, vrši rangiranje prijava po utvrđenim kriterijumima, koje dostavlja Implementacionom partneru, koji objavljuje preliminarnu listu reda prvenstva za dodelu sredstava. Podnosioci prijave mogu uložiti prigovor u pisanoj formi Komisiji u roku od 8 dana od dana objave preliminarne liste iplementacionom partneru Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka SEDA.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa pravilima javnog poziva i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno. Nakon roka za prigovor, i razmatranja eventualnih prigovora od strane podnosilaca prijava, Komisija objavljuje konačnu listu reda prvenstva za izbor korisnika.

Korisnik mere po ostvarivanju prava potpisuje Ugovor sa Implementacionim partnerom o pravima i obavezama koja su jasno definisana Ugovorom.

 

Redni broj  

Tip kriterijuma za izbor

Da/Ne Bodovi
1. Poslovni plan 30
2. Korisnik već ima razvijenu proizvodnju i/ili preradu 10
 

3.

Gazdinstvo ima od 10 do 50 ari sa jagodičastim voćem registrovanim u izvodu iz biljne proizvodnje  

 

10

Gazdinstvo ima minimalno 10 grla ovaca/ili 5 grla  koza/ili 2 grla  goveda /ili 2 grla svinja autohtonih rasa/ili 5 registrovanih i obeleženih košnica /ili 20 grla živine
4. Tražena oprema doprinosi razvoju gazdinstva 10
5. Lice – nosilac gazdinstva sa diplomom u oblasti poljoprivrede да 10
 

 

6.

 

Lice – podnosilac prijave do 30 godina да 10
Lice  – podnosilac prijave od 31 do navršenih 40 godina да 5
Lice  – podnosilac prijave stariji od 40 godina да 1
 

7.

Lice – podnosilac prijave koji nema zasnovan radni odnos да 10
Lice – podnosilac prijave koji nema zasnovan radni odnos да 3
8. Nosilac gazdinstva je žena да 10
Maksimalan iznos bodova 100

 

NAČIN DOSTAVLjANjA DOKUMENTACIJE

Obavezna konkursna dokumentacija kao i dodatna konkursna dokumentacija, sa obaveznim potpisom podnosioca prijave dostavlja se u jednom primerku u zatvorenoj koverti lično ili preporučenim putem poštom, na adresu:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SANDžAKA SEDA

UL. 7 JULA BB, 36300 NOVI PAZAR

Sa naznakom za Konkurs za podsticajna sredstva iz lokalnog fonda za razvoj poljoprivrede u Gradu Novom Pazaru za 2023. godinu

Na poleđini koverte napisati naziv i adresu podnosioca prijave

Rok za podnošenje prijava je 24.02.2023. godine.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli lokalne samouprave i Implementacionog partnera, kao i na internet stranicama partnera na projektu.

www.divac.com/rs/Konkursi

www.novipazar.rs

www.seda.org.rs

Za sve dodatne informacije možete da se obratite koordinatorima projekta:

Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA,
Nermin Čarovac, 060/ 0 307 314, nermin.carovac@seda.org.rs

Azer Biberović, 060/ 0 307 310, azer.biberovic@seda.org.rs

Fondacija Ana i Vlade Divac
Maraš Milijan, 062/778793, milijan.maras@divac.com

Javni poziv se objavljuje u okviru programa „Lokalni fondovi za razvoj poljoprivrede“ koji sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru Projekta „Velika mala privreda“, koji finansira USAID, a implementira ACDI/VOCA.

Obrazac br.1 Prijavni formular

Obrazac br.2 Pristanak na obradu podataka

Konkurs Novi Pazar

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here