JAVNI POZIV ZA IZBOR NEZAPOSLENIH LICA IZ TEŽE ZAPOŠLJIVIH KATEGORIJA, SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE PO SPORAZUMU O READMISIJI, ROME I MLADE ISPOD 30 GODINA, ZA PROCES EDUKACIJE, MENTORSTVA I OBEZBEĐIVANJA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

0
1224

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.
Podrška kroz proces edukacija, mentorstva i subvencije za samozapošljavanje, odobravaju se nezaposlenim licima iz kategorija teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome i mlade ispod 30 godina.
Subvencije za samozapošljavanje odobravaju se u formi donacije mašina, alata i opreme za rad i obrtnim sredstvima navedenim u biznis planu u iznosu do 2.400 eura po kursu dinara na dan uplate tranše Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.
Komisija će u okviru ovog poziva odobriti najmanje 20 subvencija za samozapošljavanje.
Podrška krajnim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 30% ukupne podrške po svakoj od komponenata projekta, mora biti dodeljeno krajnjim korisnicima sa teritorije jedne od dve lokalne samouprave uključene u projekat, a ostala podrška korisnicima sa teritorije druge partnerske jednice lokalne samouprave.
Pravo na dodelu subvencija za samozapošljavanje, uz edukaciju i mentorstvo, imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara i opštine Tutin, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje.
Listu prioriteta nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.
Kategorije teže zapošljivih lica u skladu sa ovim Javnim pozivom su:
 Povratnici;
 Romi;
 Mladi do 30 godina starosti;
Komisija će u procesu selekcije nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, za podršku kroz edukaciju, mentorstvo i dodelu subvencija za samozapošljavanje, izvršiti u dva koraka: 1. Izbor 30 nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana.

Projekat „Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere“ deo je projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji
2. Izbor 20 nezaposlnih lica za dodelu subvencije za samozapošljavanje. Dokumentacija za podnošenje zahteva za prvu fazu (Izbor 30 nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana):
 Popunjena prijava (Obrazac SZ 1);
 Fotokopija lične karte;
 Putni list za povratnike po sporazumu o readmisiji (ili drugi dokaz o boravku dužem od 3 meseca u nekoj od zemalja EU (kopija pasoša, odbijenica za vizu, i drugo), ili izjava da su povratnici po Sporazumu o readmisiji;
 Potvrda NSZ da su nezaposleni (ili izjava da su nezaposleni ako se ne nealaze na evidenciji NSZ).
PRIJAVA – Javni poziv – SAMOZAPOŠLJAVANJE (1)
JAVNI POZIV – SAMOZAPOŠLJAVANJE (2)
Izjava povratnika (1)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here