JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ МСП КРОЗ ИНДИВИДУАЛНО УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ

0
31285

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству, обезбеђује институционалну подршку малим и средњим предузећима, која су извозно оријентисана и која желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има МСП које испуњава следеће услове кумулативно:Општи услови

 • да је претежна делатност МСП производња и прерада (испуњеност овог услова се проверава на основу шифре делатности под којом су регистровани у АПР);
 • да је у већинском приватном власништву;
 • да је, у тренутку подношења пријаве, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 • да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 • да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да над њиме није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 • да је у претходне три године реализовало најмање један извозни посао.

Специфични услови

 • да се пријава не односи на учешће на сајму који организују РАС и Привредна комора Србије;
 • да производи поседују неопходне сертификате за пласман на жељеном тржишту;
 • да је предложени пројекат (сајам) у складу са делатношћу коју Подносилац пријаве обавља;
 • Програмом се могу суфинансирати пројекти које су започети у 2019. години, а нису реализовани до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму. Под овим се подразумева да сајам није одржан до тренутка подношења пријаве.
 • да би пријава била разматрана, сајам за који Подносилац пријаве подноси пројекат мора да буде међународног карактера, да на њему учествују предузећа из најмање 5 земаља и да се одржава у иностранству. Такође, неопходно је да се сајам одржава у континуитету најмање 3 године.

НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 1. закуп излагачког простора;
 2. изградњу излагачког простора;
 3. административне трошкове (уписнина) и трошкове техничких услуга (прикључак струје и воде, утрошак струје и воде, интернет);
 4. израду промотивног материјала (дизајн и штампу).

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

Подносилац пријаве не може конкурисати само за пројектне активности под редним бројевима 3 и 4.

Трошак израде промотивног материјала може бити признат у висини до 3% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта, а у максималном износу до 60.000,00 РСД.

 ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима као суфинансирање у висини до 40% износа оправданих трошкова пројекта, без ПДВ.

Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.
Укупан буџет Програма износи 40.000.000,00 динара.

Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 9 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту, а који испуњавају следеће услове:

 • да су настали током реализације пројекта;
 • да су наведени у планираном буџету пројекта;
 • да су неопходни за имплементацију активности пројекта.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Документација која се обавезно доставља приликом подношења предлога пројекта:

 • Образац 1 – Пријава пројекта – попуњена, оверена и потписана;
 • Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) – попуњена, оверена и потписана;
 • Понуда Испоручиоца за предложени пројекат мора да садржи јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник;
 • Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива (оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере);
 • Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај подносиоца пријаве за 2018. годину са копијом Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину издатом од АПР;

Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, доставити биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписане и оверене од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писану изјаву законског заступника Подносиоца пријаве о веродостојности и истоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.

 • Копија уговора о закљученом спољнотрговинском послу са иностраним купцем или одговарајућа документација из које се недвосмислено закључује да је Подносилац пријаве реализовао извозни посао у последње три године (копија фактура, царинска декларација – „JCI“);
 • Копија сертификата за производ/процес

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима у иностранству.

Регионална развојна агенција Санџака – SEDA
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs

Јавни позив
Контролна листа
Образац 1 – Пријава пројекта
Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве
Образац 3 – Извештај о реализованим активностима
Образац 4 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава
Упутство за спровођење Програма

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here