JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ

0
31253

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: РАС) кроз спровођење Програма подршке секторима прерађивачке индустрије (у даљем тексту: Програм) има за циљ унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности ММСП у оквиру сектора прерађивачке индустрије груписане у четри области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике као први корак у имплементацији дефинисаних стратешких циљева и активности.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има ММСП које испуњава следеће услове кумулативно:

 • да је претежна делатност ММСП: производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије груписане у 4 области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике, односно да је претежна делатност ММСП обухваћена листом класификационих делатности која је саставни део документације за овај програм – Прилог 1.
 • да претежну шифру делатности није мењало након објављивања Јавног позива;
 • да је у већинском приватном власништву;
 • да је, у тренутнку подношења пријаве, регистровано у АПР Републике Србије најмање две године;
 • да води пословне књиге по систему двојног књиговодства;
 • да је измирило обавезе по основу пореза и доприноса;
 • да над њима није покренут претходни стечајни поступак, стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • да није у тешкоћама, према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи;
 • да је ангажовало Испоручиоца услуге, који је специјализован за пружање предметне услуге.

Програмом ће се суфинансирати само пројектне активности које су започете након расписивања Јавног позива и нису завршене до тренутка подношења пријаве за учешће у Програму.
НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Прихватљиве пројектне активности подразумевају:

 • Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања – сертификација и ресертификација;
 • Усаглашавање производа са захтевима техничких прописа и стандарда;
 • Набавка и/или имплементација и/или параметризација и/или надградња специјализованог софтвера – „ЕРП“ , која мора обухватити и модуле који се односе на производне процесе.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у Програму у оквиру које може конкурисати за више активности.

ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, као суфинансирање у
висини до 40% износа оправданих трошкова без ПДВ, за сваку пројектну активност.
Максималан износ одобрених средстава је 1.000.000,00 динара.
Укупан буџет Програма износи 50.000.000,00 динара.
Рок за завршетак уговорених активности и реализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од дана потписивања уговора са РАС.

Oправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бесповратна средства по овом пројекту,  а који испуњавају следеће услове:

 • да су настали током реализације пројекта;
 • да су наведени у планираном буџету пројекта;
 • да су директно везани за активности које се подржавају кроз овај програм.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 • Образац 1 – Пријава пројекта – попуњена, оверена и потписана;
 • Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава и додељеној државној помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ) – попуњена, оверена и потписана;
 • Понуда Испоручиоца за предложени пројекат, која мора да садржи: јасно дефинисан предмет и обим активности, рок реализације и цену услуга изражену у динарима и приказаним ПДВ. У случају да је цена изражена у страној валути прерачунава се према средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања понуде. Све евентуалне касније настале курсне разлике сноси Корисник.
 • Документација о компетенцијама Испоручиоца услуге
 • уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активност под редним бројевима 1 и 2, у делу Прихватљиве пројектне активности:

–     доказ да је Испоручилац услуге акредитован за пружање предметне услуге;

 • уколико Подносилац пријаве подноси пројекат који се односи на активности под редним бројем 3, у делу Прихватљиве пројектне активности:

–     референтну листу са минимум 5 препорука (не старије од 3 године) клијената из припадајућих сектора. Препоруке доставити на меморандуму клијента, са детаљним описом врсте услуге и периодом извршења.

 • Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Јавног позива – оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере).
 • Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину – Копија Потврде о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја издата од АПР. Уколико Подносилац пријаве није добио Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину, потребно је да достави биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за 2018. годину, потписан и оверен од стране лица одговорног за састављање финансијског извештаја и писмену изјаву законског заступника привредног друштва о веродостојности и исоветности примерку који је достављен АПР на коначну обраду.
 • Контролна листа (допунски образац – није обавезан).

РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве са свим пратећим обрасцима и документацијом се подносе лично или препорученом поштом у АРРА, са назнаком: Пријава на јавни позив за учешће по Програму подршке секторима прерађивачке индустрије.

Регионална развојна агенција Санџака – SEDA
Јавни позив за учешће у Програму подршке секторима прерађивачке индустрије
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs
Јавни позив за учешће у Програму подршке секторима прерађивачке индустрије
Упутство за спровођење Програма
Прилог 1 – Листа класификационих делатности
Образац 3 – Захтев за исплату (рефундацију) средстава
Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве
Образац 1 – Пријава пројекта
Контролна листа

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here