Јaвни позив за програм раног развоја

0
28636

У складу са Уговором о гранту, тендер број: 14СЕР01/08/31, број: 48-00-33/2016-28 између Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, Министарства финансија и Фонда за иновациону делатност и у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Сл. гласник РС”, број 95/18), дана 28. марта 2019. године

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за Програм раног развоја (MINI GRANTS Program)

Циљ Програма је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању, кроз оснивање стартап и/или спиноф компанија у приватном сектору, тако што ће обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.

Трајање пројекта у оквиру Програма раног развоја може бити највише до 12 месеци.

Износ финансирања који Фонд за иновациону делатност додељује у оквиру Програма раног развоја  износи највише 85% укупно одобреног буџета пројекта и укупни износ финансирања од стране Фонда за иновациону делатност не може бити већи од 80,000 евра. Најмање 15% укупно одобреног буџета пројекта мора да обезбеди корисник гранта из других приватних извора независно од Фонда за иновациону делатност.

Услови учешћа у Програму
Услови које морају испунити Подносиоци Пријава за финансирање у оквиру Програма раног развоја, описаним у Приручнику Програма раног развоја:

 • Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу са важећим Законом о привредним друштвима, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и које се налази у Србији;
 • Подносилац Пријаве је микро или мало привредно друштво у складу са важећим Законом о рачуноводству Републике Србије, укључујући и новоосноване компаније како су дефинисане у овом закону;
 • Подносилац Пријаве није старији од три (3) године у тренутку подношења Пријаве;
 • Подносилац Пријаве је приватно привредно друштво (најмање 51% у приватном власништву);
 • Подносилац Пријаве је привредно друштво у већинском српском власништву (у власништву српског држављанина- ималац пасоша).

Неподобни подносиоци пријава за Програм раног развоја:

 • Подносилац Пријаве је финансиран кроз било који од програма Фонда за иновациону делатност за исте или сличне активности;
 • Подносилац Пријаве је прикупио 500.000 евра или више из различитих извора финансирања (капитал, задуживање или грант), јавних или приватних
 • Подносилац Пријаве је у већинском власништву (више од 50%) матичног друштва које је:

1. Прикупило/примило 500.000 евра или више, укупног финансирања (капитал, задуживање, грант или њихова комбинација), из јавних или приватних извора, или
2. Остварило приходе, или је део групе која је остварила приходе веће од  2,500,000 евра у току било које од претходних година.

 • Подносилац Пријаве је примио више од 600.000 ЕУР средстава гранта у оквиру свих Фондових програма финансирања (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде) током целокупног времена постојања Подносиоца пријаве и свих његових прошлих, садашњих и будућих повезаних лица1  (укључујући подружнице, спин-оф предузећа и повезана предузећа која су променила своје пословно име);
 • Против Подносиоца Пријаве се води поступак стечаја или ликвидације у тренутку подношења пријаве;
 • Подносиоцу Пријаве је изречена трајна или привремена забрана обављања пословне делатности;
 • Подносилац Пријаве није измирио све обавезе по основу примењивих пореза, доприноса  и осталих такси, у складу са националним прописима;
 • Подносилац Пријаве пријављује по трећи пут предлог пројекта који је суштински исти, или веома сличан као било која два претходно пријављена предлога пројекта- ово се односи на све Фондове програме финансирања – Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација, Програм сарадње науке и привреде (тј. базира се на суштински истој или сличној иновативној технологији, производу или услузи и пословном плану);
 • Подносилац Пријаве већ спроводи пројекат у оквиру Фондовог Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација или Програма сарадње науке и привреде у тренутку подношења пријаве.

Додела средстава у оквиру Програма раног развоја врши се у складу са правилима о додељивању државне помоћи, као што је представљено у Правилнику Фонда за иновациону делатност о правилима државне помоћи и одговарајућем закону којим се уређује примање државне помоћи.

Средства за реализацију Програма раног развоја се могу користити за финансирање следећих категорија трошкова:

 • Зараде (укључујући све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању;
 • Услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације

Средства Програма раног развоја се не могу користити за:

 • Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
 • Плаћања и провизије за могуће губитке или дугове у будућности;
 • Трошкове за које Корисник гранта пријави да се финансирају кроз неку другу акцију или радни програм који прима средства гранта Европске Уније (укључујући средства из Европског Развојног Фонда) или других јавних извора финансирања;
 • Куповину земљишта или зграда, укључујући било какво реновирање;
 • Губитке по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
 • Кредите трећим лицима;
 • Трошкове зарада за запослене у државној администрацији;
 • Порезе, укључујући ПДВ*, царине и накнаде;
 • Маркетинг, трошкове продаје и дистрибуције за промоцију технологије, производа или услуге;
 • Трошкове репрезентације;
 • Трошкове регрутовања, пресељења или претплате;
 • Путне трошкове (укључујући дневнице);
 • Набавку половних или префабрикованих добара;
 • Активности које су наведене у делу „Изузеци” (Exclusion list) у Оквирном плану за управљање животном средином и социјалним питањима објављеног на линк: http://www.inovacionifond.rs/cms/files//program-ranog-razvoja/20190324-IPA-2014-MiniMatching-ESMF-ENG.pdf
 • Исплату готовине са наменског рачуна пројекта;

*У складу са регулативом којом се уређује финансирање кроз средства из Претприступних фондова ЕУ, финансирање кроз Програм раног развоја у овом јавном позиву ослобођено је пореза на додату вредност (ПДВ).

Потребна документација
Да би се пријава узела у разматрање, потребно је да буде достављена као комплетан, структурирани пакет докумената у оквиру датог временског рока за достављање пријава у електронском облику кроз интернет портал Фонда за иновациону делатност. Комплетан сет неопходне документације је доступан на интернет порталу Фонда за иновациону делатност и порталу Програма раног развоја (http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019). Подносиоци Пријава су у обавези да користе предефинисане обрасце докумената за пријаву које обезбеђује Фонд за иновациону делатност.

Да би се пријавили за финансирање Подносилаци Пријаве су у обавези да поднесу следећу документацију: 

 • Изјава Подносиоца Пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација пројекта;
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (eng. „Environmental Screening Questionnaire“ –  ESQ);
 • Биографије главног особља ангажованог на пројекту (максимум 5);
 • Финансијски извештаји за текућу године, где је применљиво.

Због међународног двостепеног процеса оцењивања предлога пројекта, поднесена документација предлога пројеката мора бити на енглеском језику, осим у ситуацијама где то није применљиво.

Могуће је подношење само једне пријаве.

Крајњи рок за подношење пријава је 1. јул 2019. године до 15 часова.

Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Приручник у коме су детаљно описани услови Програма раног развоја и сет неопходне документације доступни су на: http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/prr-dokumentacija-2019

Молимо вас да користите следећи линк за аплицирање: https://secure.inovacionifond.rs/Grants/Identity/Login.aspx

Фонд за иновациону делатност
Научно-технолошки парк „Београд“
Вељка Дугошевића 54, објекат Б4, 2. спрат
Контакт: minigrants@inovacionifond.rs

1 Повезаност се утврђује на основу услова наведених у примењивом Закону о привредним друштвима Републике Србије.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here