Javna nabavka male vrednosti mašina za proizvodnju tepiha broj 02/2017

0
788

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 02/2017 su dobra: Nabavka mašina za proizvodnju tepiha u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i  jugozapadnoj Srbiji“.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42711000-3 – Mašine za preradu sintetičkih tkanina
Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkursne dokumentacije.

Poziv za podnošenje prijave možete preuzeti ovde.