Javna nabavka male vrednosti mašina za proizvodnju sokova broj 01/2017

0
805

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 01/2017 su dobra: Nabavka mašina za proizvodnju sokova u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42215000-6 – Mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića.

Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkursne dokumentacije.

Poziv za podnošenje prijave možete preuzeti ovde.